Politica de confidentialitatel

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară “Viaconto Minicredit” SRL, cu sediul pe bd. Ștefan cel Mare 65, bir. 807, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1019600026841, prelucrează date cu caracter personal precum este detaliat în prezenta Politică de Confidențialitate.

Definiții utilizate în Politica de Confidențialitate

Companie sau Operator: Organizația de Creditare Nebancară “Viaconto Minicredit” SRL, cu sediul pe bd. Ștefan cel Mare 65, bir. 807, Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1019600026841; Client: persoană fizică care a depus cerere de acordare a creditului și prin această acțiune a consimțit implicit la aplicarea în privința sa a Politicii de Confidențialitate; Debitor: persoană fizică a cărei cerere de acordare a creditului a fost aprobată de către Companie și cu care a fost încheiat un Contract. Debitorii întrunesc concomitent și calitatea de Client; Contract: contractul de credit încheiat între Debitor și Companie pentru stabilirea condițiilor de acordare a creditului.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul va procesa următoarele date cu caracter personal ale Clientului: IDNP, nume, prenume, patronimic, data și locul nașterii, locul de muncă, sexul, semnătura, semnătura digitală, imaginea, adresa (domiciliul/reședința), datele membrilor de familie, cetățenia, date din acte de stare civilă, telefon mobil, telefon, fax, e-mail, mărimea veniturilor Clientului și ale membrilor familiei lui, date privind situația familială (dacă e cazul), date bancare, date privind bunurile deținute, date privind situația financiară, date privind calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator), date din buletinul de identitate, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare (după caz). (împreună numite în continuare, „Datele Personale”).

2. Scopul prelucrării

Compania va procesa Datele Personale pentru:

evaluarea credibilității, solvabilității și situației economico-financiare a Clientului; exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Companiei în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și executării silite a drepturilor Companiei împotriva Debitorului; crearea de date statistice, furnizarea rapoartelor obligatorii, precum și primirea și transmiterea informației către stat, instituții municipale și/sau autorități de supraveghere; transmiterea informației, inclusiv celei comerciale sau publicitare (prospectare comercială și marketing), despre Companie către client sau către persoane terțe ce se află în legătură cu clientul și care au exprimat consimțământul în acest sens. Informația poate fi transmisă prin e-mail / telefon (mobil sau fix) / SMS / poștă. Clienții au posibilitatea de a renunța la primirea oricărei astfel de informații comerciale sau publicitare.

3. Transmiterea Datelor Personale

Compania poate transmite Datele Personale:

persoanelor împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său; pentru a obține informație despre Client / Debitor de la terți (inclusiv, de la birourile istoriilor de credit, agenții de colectare și recuperare a datoriilor) pentru evaluarea credibilității, solvabilității și situației economico-financiare a Clientului; în legătură cu cesiunea creanțelor apărute în baza Contractului; conform prevederilor legale pentru a se conforma unei proceduri judiciare, hotărâri judecătorești sau proces legal în privința Companiei. transmiterea transfrontalieră ale Datelor Personale ale Debitorilor, în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în Letonia.

4. Stocarea Datelor Personale

Datele Personale vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Debitor și Companie. După încetarea relațiilor contractuale, datele cu caracter personal vor fi păstrate în formă arhivată în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

Dacă Debitorul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei pentru prelucrare, Compania va înceta prelucrarea datelor.

5. Securitatea Datelor Personale

Compania asigură măsuri destinate pentru a proteja Datelor Personale ale Clientului împotriva pierderii, accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii. Compania va utiliza, după caz, criptarea, paravane de protecție (firewall), măsuri de securitate interne, parole de protecție, precum și alte măsuri de securitate necesare și potrivite pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale.

6. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenție asupra datelor cu caracter personal, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de acces la justiție.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, Clientul poate înainta o adresare în scris, datată și semnată, la următoarea adresă: info@viaconto.md.
În funcție de solicitarea Clientului, Compania va furniza, în mod gratuit, următoarele informații, cu excepția situației când acesta deține deja informațiile solicitate:

  1. — să confirme Clientului dacă prelucrează Datele Personale și să furnizeze informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate și destinatarii ori categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
  2. — să-i comunice datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile privind originea acestor date;
  3. — să informeze Clientul privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care-l vizează;
  4. — să-l informeze cu privire la consecințele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
  5. — să-l informeze privind modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal;
  6. — să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă Datele Personale a căror prelucrare contravine normelor legale.

7. Actualizări la Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate poate fi actualizată de Companie în caz de necesitate, cu obligația de a afișa conținutul acesteia pe respectiva pagină web.